# Title Artist Size Share
1 001_KK-(1) Gurbani Anbhav.mp3 Kuldip Kaur 39:49
2 001_PS-(1) Gurbani Anbhav [28 Dec 1999].mp3 Paramjit Singh 38:08
3 002_PS-(2) Rosey Giley Part 1.mp3 Paramjit Singh 38:21
4 003_PS-(3) Rosey Giley Part 2.mp3 Paramjit Singh 48:35
5 004_KK-(4) Maya Dhari Att Anna Bola.mp3 Kuldip Kaur 35:23
6 004_PS-(4) Maya Dhari Att Anna Bola (22 Mar 2003).mp3 Paramjit Singh 33:49
7 005_PS-(5) Thir Ghar Baeso (24.03.07 M).mp3 Paramjit Singh 32:29
8 006_KK-(6) Raag Naadh Dhuni.mp3 Kuldip Kaur 37:46
9 007_KK-(7) Karo Jatan Je Hoe Meharvana [9 Sep 1997].mp3 Kuldip Kaur 30:54
10 007_PS-(7) Karo Jatan Je Hoe Meharvana [21 Mar 2000].mp3 Paramjit Singh 34:35
11 008_KK-(8) Gurparsad.mp3 Kuldip Kaur 47:05
12 008_PS-(8) Gurparsad [10 Sep 2001].mp3 Paramjit Singh 49:06
13 009_KK-(9) Haumey Part 1 [24 Mar 2000].mp3 Kuldip Kaur 32:41
14 010_KK-(10) Haumey Part 2 [26 Mar 1997].mp3 Kuldip Kaur 31:06
15 011_KK-(11) Aachaar [8 Sep 1997].mp3 Kuldip Kaur 40:09
16 011_PS-(11) Aachaar [25 Dec1998].mp3 Paramjit Singh 41:19
17 012_PS-(12) Dharam Parchar Part-1 [30 Dec 1996].mp3 Paramjit Singh 25:36
18 012_PS-(12) Dharam Parchar Part-2 [9 Sep 1998].mp3 Paramjit Singh 30:33
19 013_PS-(13) Dharam Parchar Part-3.mp3 Paramjit Singh 40:26
20 014_PS-(14) Dharam Parchar Part-4.mp3 Paramjit Singh 41:08
21 015_PS-(15) Dharam Parchar Part-5 [27 Dec 2002].mp3 Paramjit Singh 47:03
22 016_PS-(16) Dharam Parchar Part-6.mp3 Paramjit Singh 36:31
23 017_PS-(17) Dharam Parchar Part-7 [27 Dec 2002].mp3 Paramjit Singh 34:44
24 018_PS-(18) Dharam Parchar Part-8 [12 Aug 1997].mp3 Paramjit Singh 34:59
25 019_PS-(19) Dharam Parchar Part-9.mp3 Paramjit Singh 39:42
26 020_PS-(20) Guru Satguru Part-1 [24 Mar 2000].mp3 Paramjit Singh 31:58
27 021_PS-(21) Guru Satguru Part-2 [25 Mar 1998].mp3 Paramjit Singh 27:45
28 022_PS-(22) Jumm Part-1 [21 Dec 2000].mp3 Paramjit Singh 31:48
29 023_PS-(23) Jumm Part-2 [10 Sep 1997].mp3 Paramjit Singh 31:26
30 024_KK-(24) Karamat [9 Sep 2001].mp3 Kuldip Kaur 46:10
31 025_KK-(25) Hukam Part-1.mp3 Kuldip Kaur 31:53
32 025_PS-(25) Hukam Part-1 [20-12-07].mp3 Paramjit Singh 34:40
33 026_KK-(26) Hukam Part-2 [12 Sep 1998].mp3 Kuldip Kaur 49:33
34 026_PS-(26) Hukam Part-2 [22-12-07].mp3 Paramjit Singh 50:16
35 027_KK-(27) Hukam Part-3 [20 Mar 2000].mp3 Kuldip Kaur 37:28
36 027_PS-(27) Hukam Part-3 [16 Mar 1997].mp3 Paramjit Singh 33:21
37 028_KK-(28) Hukam Part-4 [11 Sep 1999].mp3 Kuldip Kaur 30:23
38 028_PS-(28) Hukam Part-4.mp3 Paramjit Singh 40:20
39 029_KK-(29) Hukam Part-5 [25 Dec 2004].mp3 Kuldip Kaur 30:44
40 029_PS-(29) Hukam Part-5 [20-12-08].mp3 Paramjit Singh 29:57
41 030_KK-(30) Hukam Part-6 [21 Dec 2004].mp3 Kuldip Kaur 33:57
42 030_PS-(30) Hukam Part-6 [23-03-09].mp3 Paramjit Singh(PS) 39:44
43 031_KK-(31) Hukum Part-7 [23 Dec 04].mp3 Kuldip Kaur 37:03
44 031_PS-(31) Hukam Part-7 [24 Mar 2002].mp3 Paramjit Singh 41:09
45 032_KK-(32) Hukam Part-8 [22 Mar 2000].mp3 Kuldip Kaur 30:18
46 032_PS-(32) Hukam Part-8 [25-03-09].mp3 Paramjit Singh(PS) 39:47
47 033_KK-(33) Hukam Part-9 [28 Dec 2003].mp3 Kuldip Kaur 28:39
48 033_PS-(33) Hukam Part-9 [21 Dec 1997].mp3 Paramjit Singh 26:38
49 034_KK-(34) Atmik Shakti.mp3 Kuldip Kaur 33:14
50 034_PS-(34) Atmik Shakti [27 Dec 2001].mp3 Paramjit Singh 33:25
51 035_KK-(35) So Kich Kar Jit Mehl Na Lageh Part 1 [5 Sep 1999].mp3 Kuldip Kaur 30:40
52 036_KK-(36) So Kich Kar Jit Mehl Na Lageh Part 2 [7 Sep 1999].mp3 Kuldip Kaur 32:51
53 037_KK-(37) So Kich Kar Jit Mehl Na Lageh Part 3.mp3 Kuldip Kaur 34:20
54 038_PS-(38) Atish Dunnia Khunak Naam Part-1 [23 Dec 1997].mp3 Paramjit Singh 27:14
55 039_PS-(39) Atish Dunnia Khunak Naam Part-2 [24 Mar 2005].mp3 Paramjit Singh 31:43
56 040_PS-(40) Atish Dunnia Khunak Naam Part-3 [28 Dec 1999].mp3 Paramjit Singh 22:37
57 041_PS-(41) Atish Dunnia Khunak Naam Part-4 [16 Sep 2002].mp3 Paramjit Singh 35:09
58 041_PS-(41) Atish Dunnia Khunak Naam Part-4 [6 Sep 1998].mp3 Paramjit Singh 26:59
59 042_PS-(42) Atish Dunnia Khunak Naam Part-5.mp3 Paramjit Singh 29:31
60 043_PS-(43) Atish Dunnia Khunak Naam Part-6 [16 Sep 2006].mp3 Paramjit Singh 21:07
61 044_PS-(44) Atish Dunnia Khunak Naam Part-7 [23 Mar 2005].mp3 Paramjit Singh 35:46
62 045_PS-(45) Atish Dunnia Khunak Naam Part-8 [24 Mar 1998].mp3 Paramjit Singh 28:56
63 046_KK-(46) Dharam Ya Mazhab Part-1 [21 Dec 1999].mp3 Kuldip Kaur 34:00
64 046_PS-(46) Dharam Ya Mazhab Part-1 [20 Mar 2005].mp3 Paramjit Singh 38:18
65 047_KK-(47) Dharam Ya Mazhab Part-2 [22 Dec 1999].mp3 Kuldip Kaur 30:23
66 047_PS-(47) Dharam Ya Mazhab Part-2 [6 Sep 1999].mp3 Paramjit Singh 28:29
67 048_KK-(48) Dharam Ya Mazhab Part-3 [23 Dec 1999].mp3 Kuldip Kaur 27:46
68 048_PS-(48) Dharam Ya Mazhab Part-3.mp3 Paramjit Singh 28:27
69 049_KK-(49) Dharam Ya Mazhab Part-4.mp3 Kuldip Kaur 36:07
70 049_KK-(49) Dharam Ya Mazhab Part-4 [24 Dec 1999].mp3 Kuldip Kaur 32:46
71 049_KK-(49) Dharam Ya Mazhab Part-4.mp3 Kuldip Kaur 33:36
72 049_PS-(49) Dharam Ya Mazhab Part-4.mp3 Paramjit Singh 38:23
73 050_KK-(50) Dharam Ya Mazhab Part-5 [27 Dec 1999].mp3 Kuldip Kaur 31:09
74 050_PS-(50) Dharam Ya Mazhab Part-5 (28.12.04).mp3 Paramjit Singh 36:11
75 051_PS-(51) Dharam Ya Mazhab part-6 [11 Sep 2000].mp3 Paramjit Singh 37:00
76 052_KK-(52) Dharam Ya Mazhab Part-7 [26.12.04]E.mp3 Kuldip Kaur 38:39
77 052_KK-(52) Dharam Ya Mazhab Part-7[21 Dec 2002].mp3 Kuldip Kaur 36:35
78 052_PS-(52) Dharam Ya Mazhab Part-7 [24 Dec 1996].mp3 Paramjit Singh 35:29
79 053_KK-(53) Dharam Ya Mazhab Part-8 [14 Sep 2003].mp3 Kuldip Kaur 27:34
80 053_PS-(53) Dharam Ya Mazhab Part-8 [27 Dec 2000].mp3 Paramjit Singh 32:03
81 054_PS-(54) Dharam Ya Mazhab Part-9 (10 Sep 2000).mp3 Paramjit Singh 24:35
82 055_KK-(55) Dharam Ya Majhab Part-10 [6 Sep 1998].mp3 Kuldip Kaur 29:15
83 055_PS-(55) Dharam Ya Mazhab Part-10.mp3 Paramjit Singh 31:41
84 056_PS-(56) Dharam Ya Mazhab Part-11.mp3 Paramjit Singh 31:41
85 057_KK-(57) Ola [30 Dec 2000].mp3 Kuldip Kaur 29:45
86 057_PS-(57) Ola [28 Mar 1997].mp3 Paramjit Singh 26:44
87 058_KK-(58) Shabad Part-1.mp3 Kuldip Kaur 34:59
88 058_PS-(58) Shabad Part-1 [28 Mar 2002].mp3 Paramjit Singh 29:32
89 059_KK-(59) Shabad Part-2 [27 Mar 1997].mp3 Kuldip Kaur 34:31
90 059_PS-(59) Shabad Part-2 [12 Sep 2001].mp3 Paramjit Singh 43:45
91 060_KK-(60) Shabad Part-3.mp3 Kuldip Kaur 36:04
92 060_PS-(60) Shabad Part-3.mp3 Paramjit Singh 36:35
93 061_KK-(61) Shabad Part-4 [9 Sep 1998].mp3 Kuldip Kaur 38:10
94 061_PS-(61) Shabad Part-4 [29 Mar 2002].mp3 Paramjit Singh 33:27
95 062_KK-(62) Shabad Part-5.mp3 Kuldip Kaur 34:23
96 062_PS-(62) Shabad Part-5 [21 Dec 2004].mp3 Paramjit Singh 40:36
97 063_KK-(63) Shabad Part-6 [10 Sep 1998].mp3 Kuldip Kaur 38:23
98 063_PS-(63) Shabad Part-6 [22 Dec 2001].mp3 Paramjit Singh 36:52
99 064_KK-(64) Shabad Part-7.mp3 Kuldip Kaur 39:39
100 064_PS-(64) Shabad Part-7.mp3 Paramjit Singh 38:47
101 065_KK-(65) Shabad Part-8.mp3 Kuldip Kaur 41:39
102 065_PS-(65) Shabad Part-8 [21 Dec 2001].mp3 Paramjit Singh 38:37
103 066_KK-(66) Shabad Part-9.mp3 Kuldip Kaur 23:08
104 066_PS-(66) Shabad Part-9 [22 Dec 2004].mp3 Paramjit Singh 29:44
105 067_PS-(67) Sakat Sion Kar Ulti Rey [25 Mar 1997].mp3 Paramjit Singh 32:06
106 068_KK-(68) Bharam Part-1.mp3 Kuldip Kaur 35:11
107 069_KK-(69) Bharam Part-2 [28 Mar 1999].mp3 Kuldip Kaur 32:12
108 070_KK-(70) Bharam Part-3 [30 Mar 1999].mp3 Kuldip Kaur 29:14
109 071_KK-(71) Bharam Part-4 [31 Mar 1999].mp3 Kuldip Kaur 36:25
110 072_KK-(72) Bharam Part-5 [1st April 1999].mp3 Kuldip Kaur 28:20
111 073_KK-(73) Bharam Part-6 [2 Apr 1999].mp3 Kuldip Kaur 30:49
112 074_KK-(74) Bharam Part-7 [3 Apr 1999].mp3 Kuldip Kaur 35:17
113 075_KK-(75) Bharam Part-8 [24 Dec 1996].mp3 Kuldip Kaur 34:46
114 076_KK-(76) Bharam Part-9.mp3 Kuldip Kaur 36:33
115 077_KK-(77) Bharam Part-10.mp3 Kuldip Kaur 33:07
116 078_PS-(78) Sangat Part-1 27.12.04.mp3 Paramjit Singh 38:07
117 079_PS-(79) Sangat Part-2.mp3 Paramjit Singh 29:19
118 080_PS-(80) Sangat Part-3 [26 Dec 1998].mp3 Paramjit Singh 32:35
119 081_PS-(81) Sangat Part-4 [23 Mar 1997].mp3 Paramjit Singh 30:15
120 082_PS-(82) Sangat Part-5.mp3 Paramjit Singh 33:46
121 083_PS-(83) Sangat Part-6 [25.12.04].mp3 Paramjit Singh 45:52
122 084_PS-(84) Sangat Part-7 [29 Dec 1996].mp3 Paramjit Singh 40:12
123 085_PS-(85) Sangat Part-8 [27 Dec 1996].mp3 Paramjit Singh 34:08
124 086_PS-(86) Sangat Part-9 [27 Mar 2004].mp3 Paramjit Singh 39:45
125 087_PS-(87) Sangat Part-10 [25 Dec 2003].mp3 Paramjit Singh 45:59
126 088_PS-(88) Sangat Part-11 [25 Mar 2005].mp3 Paramjit Singh 28:57
127 089_PS-(89) Sangat Part-12 (26 Dec 2005).mp3 Paramjit Singh 31:20
128 090_PS-(90) Sangat Part-13 [20 Dec 2000].mp3 Paramjit Singh 30:03
129 091_PS-(91) Sangat Part-14 [18 Sep 2004].mp3 Paramjit Singh 36:41
130 092_KK-(92) Dhian Part-1 [23 Dec 2000].mp3 Kuldip Kaur 35:19
131 093_KK-(93) Dhian Part-2 [24 Dec 2000].mp3 Kuldip Kaur 37:42
132 094_KK-(94) Gurmukh Hoe So Alipto Varteh.mp3 Kuldip Kaur 47:44
133 095_PS-(95) Saeva Part-1 [25 Mar 2002].mp3 Paramjit Singh 36:43
134 096_PS-(96) Sewa Part-2.mp3 Paramjit Singh 32:39
135 097_KK-(97) Sewa Part-3 17.9.05_E.mp3 Kuldip Kaur 33:38
136 097_PS-(97) Sewa Part-3 [June 1999].mp3 Paramjit Singh 32:25
137 098_KK-(98) Paap Pun Part-1.mp3 Kuldip Kaur 41:35
138 098_PS-(98) Paap Pun Part-1 [23 Mar 1998].mp3 Paramjit Singh 35:34
139 099_KK-(99) Paap Pun Part-2 [18 Sep 2004].mp3 Kuldip Kaur 32:20
140 099_PS-(99) Paap Pun Part-2 [27 Dec 1999].mp3 Paramjit Singh 30:21
141 100_KK-(100) Boojna Sijna Chinna Pahechanna (20-03-07 M).mp3 Kuldip Kaur 45:27
142 101_PS-(101) Jivan Roop Simran Part 1 (17-03-07 E).mp3 PS 34:44
143 102_PS-(102) Jivan Roop Simran Part 2 (18-03-07 E).mp3 Paramjit Singh 44:22
144 103_KK-(103) Eka Bani Ik Gur.mp3 Kuldip Kaur 30:06
145 104_KK-(104) Papi Ke Marne Ko Paap Mahabali Hai.mp3 Kuldip Kaur 39:03
146 104_PS-(104) Papi Ke Marne Ko Paap Mahabali Hai [29 Mar 1997].mp3 Paramjit Singh 32:23
147 105_KK-(105) Bandhan Chutan Part-1.mp3 Kuldip Kaur 35:17
148 106_KK-(106) Bhandan Chutan Part-2 [30 Dec 2003].mp3 Kuldip Kaur 33:05
149 107_KK-(107) Mazhabi Tuasab Part-1.mp3 Kuldip Kaur 28:17
150 108_KK-(108) Mazhabi Tuasab Part-2 [25 Dec 2000].mp3 Kuldip Kaur 28:26
151 109_KK-(109) Mazhabi Tuasab Part-3.mp3 Kuldip Kaur 32:14
152 110_KK-(110) Simran Part 1.mp3 Kuldip Kaur 21:44
153 110_PS-(110) Simran Part 1 [18 Sep 2006].mp3 Paramjit Singh 29:01
154 111_KK-(111) Simran Part 2.mp3 Kuldip Kaur 28:59
155 111_PS-(111) Simran Part 2 [26 Dec 2000].mp3 Paramjit Singh 31:44
156 112_PS-(112) Simran Part 3 [26 Dec 2002].mp3 Paramjit Singh 32:03
157 113_KK-(113) Simran Part 4 [13 Sep 2000].mp3 Kuldip Kaur 29:52
158 113_PS-(113) Simran Part 4 (30.12.04).mp3 Paramjit Singh 36:08
159 114_PS-(114) Simran Part 5 (20.9.06 ).mp3 Paramjit Singh 40:56
160 115_PS-(115) Simran Part 6 (22.9.06 ).mp3 Paramjit Singh 36:18
161 116_PS-(116) Simran Part 7 [18.3.06 ].mp3 Paramjit Singh 27:23
162 117_KK-(117) Simran Part 8.mp3 Kuldip Kaur 27:47
163 117_PS-(117) Simran Part 8.mp3 Paramjit Singh 30:17
164 118_PS-(118) Simran Part 9 [19 Mar 2005].mp3 Paramjit Singh 23:51
165 119_KK-(119) Simran Part 10.mp3 Kuldip Kaur 30:37
166 119_PS-(119) Simran Part 10 [18 Mar 2001].mp3 Paramjit Singh 29:58
167 120_PS-(120) Simran Part 11.mp3 Paramjit Singh 37:36
168 121_PS-(121) Simran Part 12 [26 Mar 2005].mp3 Paramjit Singh 30:06
169 122_KK-(122) Simran Part 13 [21 Mar 2004].mp3 Kuldip Kaur 28:05
170 122_PS-(122) Simran Part 13 [13 Sep 2000].mp3 Paramjit Singh 33:41
171 123_KK-(123) Simran Part 14 [22 Dec 2000].mp3 Kuldip Kaur 32:54
172 123_PS-(123) Simran Part 14 [16.9.05].mp3 Paramjit Singh 42:30
173 124_KK-(124) Simran Part 15.mp3 Kuldip Kaur 30:08
174 124_PS-(124) Simran Part 15 [22.12.06].mp3 PS 34:06
175 125_KK-(125) Simran Part 16 [13 Sep 2001].mp3 Kuldip Kaur 23:57
176 125_PS-(125) Simran Part 16 [29 Dec 1999].mp3 Paramjit Singh 16:12
177 126_KK-(126) Duja Bhav Part 1[10 Sep 1995].mp3 Kuldip Kaur 22:54
178 127_KK-(127) Dooja Bhao Part 2.mp3 Kuldip Kaur 29:46
179 128_KK-(128) Duja Bhav Part-3 [23 Dec 1996].mp3 Kuldip Kaur 23:45
180 129_PS-(129) Dooja Bhao Part 4 (20-12-06 E).mp3 Paramjit Singh 28:19
181 130_KK-(130) Dooja Bhao Part 5 (22.03.07 M).mp3 Kuldip Kaur 24:35
182 131_KK-(131) Dooja Bhao Part 6 (21.9.06 M).mp3 Kuldip Kaur 25:40
183 132_KK-(132) Dooja Bhav Part-7 [30 Dec 2002].mp3 Kuldip Kaur 22:10
Upcoming Samagams:Close

27 Apr - 28 Apr - (India)
Jammu, JK
Gurudwara Sri Guru Singh Sabha, Guru Nanak Nagar, Jammu

20 Apr - (UK)
London
Gurdwara Guru Nanak Darbar, 65-75 King St, Southall, UB2 4DQ
07440184623, 07866559715
Footer
Links of Interest
Gurudwara Brahm Bunga Sahib - Dodra Naam Simran Kirtan Programs/Samagams Worldwide Jap Tap Samagams - USA/Canada USA/Canada Samagams Bau Ji's english writings and translations Bhai Vir Singh Ji and Professor Puran Singh Ji Audio YouTube Channel - Latest Spiritual Audio Clips of Gurmukh Pyare
Recent Updates
Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 18 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 17 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 16 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 15 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 14 Gurbani Vichar : ‘ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਭਾਗ - 9 : ਪੰਨਾ 13
Subscribe for updates
Please click to Subscribe